توصیف مختصر

دروس ارائه شده

نام درس
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
تربیت معلم
تهران
ایران
1366/03/30
3.66 از 4
2
کارشناسی ارشد
تربیت مدرس
تهران
ایران
1369/10/30
18.71 از 20
3
دکتری تخصصی
مونترال
مونترال
کانادا
1378/10/30
4.2 از 4.3
4
پسا دکتری
توانبخشی مرکز تحقیقات سنت جاستین دانشگاه مونترا
مونترال
کانادا
1380/06/30
5
پسا دکتری
ارتوپدی مرکز تحقیقات سنت جاستین دانشگاه مونترا
مونترال
کانادا
1382/06/30
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تاثیر سه روش درمانی ماساژورزشی، ماساژ یخ و گرما درمانی بر درمان کوفتگی عضلانی تاخیری در فوتبالیست های مرد
اکبر رضایی
2
مقایسه نسبت قدرت عضلات همسترینگ به چهار سر و شلی مفصلی زانو در مردان و زنان ورشکار و غیر ورزشکار
محمد میرزاحسینی
3
ارتباط قوس طولی داخلی پا با تعادل ایستا و ژویا و توزیع فشار کف پای زنان دو قلوی فعال سنین 35-18
بیتا شکیبی
4
ارتباط بین قدرت عضلانی یک طرفه اندام های فوقانی و تحتانی با ثبات مرکزی بدن و تعادل مردان جوان ورزشکار
سیدعلی اصغر حاتم پور
5
تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زتنو بازیکنان بسکتبال زن
فاطمه شجیعی
6
مقایسه ناهنجاری های وضعیتی شایع وعملکردبیومکانیکی دانش آموزان پسرکم توان ذهنی باعادی
عیسی هوشنگی ضمیر
7
مقایسه ویژگی های بیومکانیکی منتخب پسران 14تا17 ساله ورزشکار وغیر ورزشکار باتیپ های بدنی مختلف
مهدی حمزه یی
8
طراحی پایایی سنجی واعتبار یابی استعدادیابی بر پایه منطق فازی دربرخی رشته های ورزشی
محمدحسین نوری
9
تاثیر هشت هفته تمرین استقامت عضلانی در اب و خشکی بر برخی پارامترهای کینماتیکی راه رفتن مردان سالمند
حامد قاسمپور
10
مقایسه عملکرد عضلانی اندام تحتانی در راه رفتن به سمت جلو و عقب د جوانان ورزشکار قبل و بعد از یک وهلا خستگی
محمد خواجه رستمی
11
مقایسه دامنه حرکتی و حسی عمقی مثانه غالب و غیر غالب زنان 30-20 ساله ورزشکار پرتابی بالای بازو و زیر بازو
نسرین خاکی
12
مقایسه نیروهای عکس العمل زمین و تغییرات مرکز فشار حین راه رفتن به جلو ، عقب و برش جانبی در مردان کاراته کار نخبه با زانوی پرانتزی و نرمال
سیاوش شیروانی پور
13
اعتبار یابی و پایایی سنجی آزمون های عملکردی تعادل در کودکان دختر و پسر 7 تا 12 سال فعال و غیر فعال با تاکید بر پارامترهای منتخب آنتروپومتریکی
عالمه شایگان
14
مقایسه شاخص های منتخب ویژگی های آنتروپومتریکی ، بیومکانیکی و وضعیت قامتی - اسکلتی دختران کم توان ذهنی 25-17 ساله آموزش پذیر
بهناز مسعودیان خوزانی
15
تاثیر کشش استاتیک وداینامیک بر روی عضلات اندام تحتانی بر تغییرپذیری وپایداری داینامیک موضعی پارامترهای تینماتیک
علی عباسی
16
تاثیر چهار هفته تمرین مهارت پرش عمودی بر تغییر پذیری و پایداری دینامیک موضعی پارامترهای بیومکانیکی منتخب در اجرای پرش ارتفاع در مردان جوان فعال
مهدی خالقی تازجی
17
مقایسه شاخص های اصلی ویژگی های آنتروپومتریکی ، بیومکانیکی ، فیزیولوژی ، روانی و وضعیت قامتی اسکلتی - عضلانی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 10-6 سال
زهرا کمانکش
18
طاحی ، اعتباریابی و پایایی سنجی آزمون ارزیابی ارگونومیکی مهارت های ورزشی والیبال و هندبال مردان
شادی سعادتی
19
تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش های صحرایی نر مسن
سیما محمداملی
20
رابطه نسبت قدرت عضلات فلکسور و اکستنسور اندام تحتانی با پارامترهای کینماتیکی منتخب راه رفتن مردان جوان
حسین ابراهیم نجف آبادی
21
مقایسه ویژگی اصلی آنتروومتریکی فیزیولوژیکی،روانی و وضعیت قامتی ،اسکلتی-عضلانی فو تبالیست های نو جوان یر تخبه یزدی با تاکید بر استعداد یابی
رامین سجادیه
22
مقایسه الگوی فعالیت عضلانی و استراتژی های فرود در حرکات فرود-پرش و پرش-فرود بین آب و خشکی در زنان جوان فعال و غیر فعال
فاطمه علیرضائی نقندر
23
مقایسه شاخص های اصلی آنتروپومتریک ، بیومکانیک ، فیزیولوژیک روانی ، وضعیت قامتی و اسکلتی -عضلانی دختران 15-13 ساله
مریم میریان دولیسکان
24
مقایسه شاخص های آنتروپومتریکی،بیو مکانیکی ، فیزیولوژی، روانی قامتی اسکلفتی عضلانی دختران دانشجو 25-18 سال شهرستان چابهار
الهه معین
25
تاثیر یک وهلهسرمادهی مفصل زانو پس از خستگی موضعی بر متغیرهای بیومکانیکی منتخب وفعالیت عضلات اندام تحتانی در مراحل مختلف حرکت
فرشته افتخاری
26
مقایسه تغییر پذیری کینماتیکی و پایداری موضعی و مداری اندام تحتانی در حین راه رفتن با سرعت های مختلف در مردان سالمند و جوان سالم فعال و غیر فعال
حمیدرضا نوروزی
27
مقایسه نیروهای عکس العمل زمین، تغییرات مرکز فشار وجرم بدن در شروع وپایان راه رفتن ارادی وغیر ارادی با اندام مسلط وغیر مسلط مردان جوان ورزشکار وغیر ورزشکار
بهروز تیموریان
28
تاثیر یکوهله فعالیت درمانده ساز عضلات ارکتور اسپاین بر زمان رسیدن به پایداری پس از اجرای حرکت پرش - فرود تک پا بااندام مسلط وغیر مسلط
مصیب رضائی
29
مقایسه شاخص های اصلی ویژگیهای آنترومتریکی، بیومکانیکی ، فیزیولوزیکی ،روانی ووضعیت قامتی اسکلتی نوجوانان پسر 12 ت 14 ساله شهرستان زاوه
امید ذبیح اللهی
30
تاثیر وماندگاری هشت هفته تمرین ثبات مرکزی بر متغبرهای بیومکانیک پسران 15 تا 17سال مبتلا به زانوی پرانتزی
سالار دانش فر
31
عوامل پیش بین نیروی برشی قدامی پروگزیمالتیبا در زنان ورزشکار در مهارت پرش فرود وفرود تک پا با تاکید بر عوامل نورومکانیکی ریسک فاکتورهای اسیب لیکمان متقاطع قدامی
نغمه قیدی
32
تاثیر تمرین تعادلی با جابجایی عمقی، افقی و ترکیبی سطح بر الگوی فعالیت عضلانی، حس عمقی مفاصل اندام تحتانی و پایداری قامتی در مردان جوان فعال
کرار خواجه نعمت
33
اعتباریابی و پایایی سنجی آزمون محقق ساخته ارزیابی ارگونومیکی مهارت های کشتی فرنگی
رحمت اله افراز
34
تآثیر 8 هفته تمرین قدرت عضلانی استقامت عضلانی و ترکیبی بر متغییرهای منتخب بیومکانیکی زنان میانسال با تأکید بر تیپ بدنی
فاطمه افشاری
35
ارتباط بین سفتی پا باحداکثر ارتفاع دستیابی در دونوع پرش عمودی با وبدون توپ در بسکتبالیست ها،هندبالیست ها وفوتبالیست های نخبه ومبتدی
سعید همتیان
36
مقایسه الگوی فعالیت عضلانی ونیروهای عکس العمل زمین درراه رفتن وانواع پرش وفرود با پای سوپینیت،پرونیت وطبیعی
حمیده خداویسی
37
مطالعه مقایسه ای متغییرهای منتخب کینماتیکی و الکترومایو گرافی عملکرد عضلانی پرتاپ نیزه معلولین مر نخبه
مصطفی بهرامی
38
مقایسه تعامل آزمون های عملکردی تعادل و پایداری راه رفتن زنان جوان وسالمند در دو سطح صاف وشیبدار
سمیرا انتظاری ایده لو
39
تاثیر ماندگاری یک دوره تمرین هشت هفته ای رایج بر متعیرهای منتخب بیومکانیکی تکواندوکاران زن نخبه جوان- بزرگسال استان تهران با تاکید بر فعالیت بدنی
سارا خوش جمال فکری
40
مقایسه متغیرهای منتخب کیناتیکی و کینتیکی اندام های تحتانی حین راه رفتن و دویدن با سرعت های مختلف در مردان جوان ورزشکار با تاکید بر اندام برتر
علی رضا نصیرزاده
41
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی ،پلایو متریک و ترکیبی بر متغیرهای منتخب کینماتیک و کینتیک اندام تحتانی...
علی فتاحی
42
ارتباط سفتی مکانیکی حین آزمون هایپینگ با عملکرد و عوامل خطر زای آسیب اندام تحتانی در منتخبی از مهارت های حرکتی پایه
مجتبی عشرستاقی
43
تاثیر کفی طبی بر کوپلینگ مفصلی، تغییرپذیری و پایداری موضعی راه رفتن ورزشکاران مرد 20 تا 25 سال مبتلا به کف پای صاف
پیمان آقائی عطاآبادی
44
تاثیروضعیتهای تغییر در عرض گام و گام برشی به پهلو قبل و پس از فعالیت بدنی شدید بر تغییرات نوار ایلیوتییال حین دویدن ...
شهناز بمبئی چی
45
اعتبار یابی و پایایی سنجی آزمون مخقق ساحته ارزیابی ارگونومیم مهارت های کشتی آزاد در فرنگی
محسن شجاعتیان
46
تاثیر تمرینات کنترل حرکتی بر روی متغیرهای منتخب کینیک و کینماتیک وحس عمقی در افراد نقص کنترل حرکت کمر
وحید محمدی
47
تاثیر خستگی ناشی از دویدن بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی در شروع راه رفتن ارادی ، نیمه ارادی و غیر ارادی مردان جوان فعال وغیر فعال
محمدجواد رضی
48
تاثیر سه روش گرم کردن نیرومندسازی پس فعالی بر نیروی عکس العمل زمین ، سرعت تیک آف حداکثر پرش عمودی دختران هندبالیست
بهناز سلطانلو
49
تاثیر هشت هفته تمرین ثبات ناحیه مرکزی و پیلاتس برتعادل و متغیرهای فضایی - زمانی راه رفتن زنان جوان نابینای مطلق استان اصفهان
تهمینه حججی نجف ابادی
50
اثر سفتی سطح بر انرژی مکانیکی،سفتی و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی در مردان فعال و غیر فعال ،متعاقب برخی فعالیت های حرکتی با تاکید بر سطح هوشیاری تیپ بدنی و میزان آشنایی با سطح
سیدعباس فرجادپزشک
51
تدثیر دوازده هفته تمرین در آب ، خشکی و ترکیبی و تراکم استخوان عملکرد عضلات و تعادل زنان ...
صفورا قاسمی
52
تاثیرهشت و16 هفته تمرین اسنقامتی بر استحکام مکانیکی وشاخص های زئومتری استخوان های فمور و تیبیا در رت های نر ویستار
زهره برهانی کاخکی
53
طراحی ،اعتبار یابی و پایایی سنجی آزمون محقق ساخته ارزیابی ارگونومیکی مهارت های ورزشی کاراته
شهاب قهرمانی
54
تاثیردونوع زانوبند نئوپرنی با کشکک باز وبسته بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی،عملکردی وادراک حس وضعیت مفصل زانو درکشتی گیران مرد نخبه، متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی
نادر نخودچی
55
تاثیر سرعت انقباض فعالیت اکسنتریک حاد آسیب زا عضله اکستنسور زانو بر شاخصهای منتخب عملکرد عصبی عضلانی و تغییرات مرکز فشار در ایستادن تک پا دختران جوان تمرین کرده
فرزانه موثقی اردکانی
56
مقایسه متغیرهای کینیتیکی و الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی جین راه رفتن و دویدن با اندام برتر و غیربرتر در مردان فعال با زانوی پرانتزی و نرمال
حسین تاجدینی کاکاوندی
57
مقایسه‌ی متغیرهای منتخب بیومکانیکی و استراتژی‌های طراحی مسیرِ حرکت برخاستن از وضعیت اسکوات، در شرایط بارگذاری مختلف در بین جوانان فعال و غیرفعال
مصطفی حاج لطفعلیان
58
مقایسه متغیرهای منتخب بیومکانیکی فوتبالیست‌های زن نخبه ایرانی حین اجرای مانور برشی، هد زدن و فرود پس از تنه زدن در دو سطح چمن طبیعی و مصنوعی
یاسمین علیپورعطاابادی
59
طراحی، پایایی سنجی و اعتباریابی الگوی هوشمند استعدادیابی ورزشی بر اساس شاخص های اصلی و وزن دار حاصل از تحلیل سلسله مراتبی متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، مهارتی و روان شناختی بر پایه منطق فازی در رشته های ورزشی منتخب.
محمدحسین نوری
60
مقایسه استراتژی‌های کنترل حرکتی در مراحل آغاز، جین و پایان راه رفتن افراد فعال مبتلا به بی-ثباتی عملکردی مچ پا و سالم در پاسخ به اغتشاش بیرونی
محمد یوسفی
61
تاثیر 12 هفته تمرین درمانی در خانه بر میزان درد و فعالیت الکتریکی عضلات تنه افراد قطع عضو زیر زانو یک طرفه مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
الهه فرجی
62
مقایسه نیروهای عکس العمل زمین ، تغییرات مرکز جرم- فشار ، شروع فعالیت عضلانی و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب در حرکات دویدن و برش جانبی پای صاف منعطف و نرمال
زاهد منتشلو
63
مقایسه نیروهای عکس العمل زمین، تغییرات مرکز فشار به جرم و زمان رسیدن به پایداری حین پرش- فرود تک پای روبه جلو و عقب در بسکتبالیستهای مرد نخبه مبتلا به بی‌ثباتی مزمن مچ پا و سالم
معین حسینی
64
ارتباط سفتی مکانیکی در آزمون هاپینگ با عملکرد ورزشکار و متغیرهای منتخب بیومکانیکی اندام تحتانی در اجرای پرش – فرود و فرود در مردان 26-18 سال فعال سالم
محمدامین محمدیان
65
تأثیر 15 جلسه تمرین نوروفیدبک بر سرعت، الگوی هماهنگی مفاصل و فعال سازی عضلات اندام تحتانی در استارت دو سرعت دوومیدانی‌کاران نخبه زن
زهرا بهادری مانیزانی
66
تأثیر کنزیوتیپینگ و بانداژ الاستیک زانو بر متغیرهای منتخب گشتاوری اکستنسوری زانوی مردان 18 تا 26 سال فعال سالم
محمدامین بهراملو
67
مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ثبات مرکزی حین اجرای پلانک، پل و لانچ پا به شیوه‌ی معمول و با استفاده از توپ‌تمرینی و تی‌آر‌‌ایکس در زنان جوان فعال 25-18 ساله
فهیمه خوشمرام
68
تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته ای آماده سازی بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی در اجرای مهارت زیرگیری کشتی تیم ملی آزاد جوانان
امید غلامی پور
69
تأاثیر خستگی موضعی عضلات شانه و ران بر عملکرد عضلات متصل به فاشیای خطوط عملکردی قدامی و خلفی در زنان جوان فعال و غیرفعال حین اجرای مهارت ضربه بادست و پا
دنیا رحمانی
70
مقایسه شاخص های مکانیک سلول لیگامنت متقاطع قدامی آسیب دیده در زنان و مردان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار متعاقب 8 هفته تمرین توانبخشی پیش از جراحی
پرستو شمسه کهن
71
مقایسه تغییرات نیروهای عکس العمل زمین، مرکز فشار به جرم و زمان رسیدن به پایداری در تکالیف افت-فرود و پرش-فرود در زنان بسکتبالیست نخبه با و بدون بی ثباتی مزمن مچ پا
نسیم دررودی
72
ارتباط بین الگوهای سینرژی استخراج شده از داده‌های منتخب کینتیکی و کینماتیکی راهرفتن با سینرژی عضلانی در مردان جوان فعال و غیرفعال
حسین نبوی نیک
73
تأثیر یک وهله خستگی عضلات آبداکتور ران بر هماهنگی و تغییرپذیری هماهنگی مفاصل اندام تحتانی حین مانور پرش جانبی با پای برتر مردان فعال سالم 24 تا 30 سال
کاظم اسفندیاریان نسب
74
ارتباط بین متغیرهای منتخب کینماتیکی فاز تیک آف و عملکرد والیبالیستهای مرد نخبه در اجرای سرویس پرشی چرخشی و پرشی موجی
محمد سردارآبادی
75
مقایسه عملکرد عضلات منتخب اندام تحتانی در حرکت قیچی دو ضرب وزنه برداران نخبه و غیر نخبه
سیدمحمد میرموسوی امیرابادی
76
مقایسه سرعت، توزیع فشار و نیروی کف پایی در حین وضعیت ایستادن، راه رفتن و دویدن جوانان ورزشکار و غیرورزشکار با و بدون اضافه وزن
صمد شریف
77
مقایسه منتخب کنیتیکی عضلات موافق و مخالف اکستنسوری زانوی زنان جوان فعال و غیرفعال در دو شیوه زنجیره حرکتی باز و بسته در دو سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه
ناهید محمدی
78
مقایسه استراتژی های کنترل حرکت حین شروع و پایان راه رفتن زنان 20 تا 40 سال مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در پاسخ به اغتشاش بیرونی با تاکید بر متغیرهای منتخب فضایی- زمانی، کینماتیک زاویه ای اندام تحتانی و تغییرات مرکز فشار بر جرم
طیبه سلیمانی
79
اثر جنس و نوع کفی طبی بر پارامتر های منتخب بیو مکانیکی در مهارت فرود - پرش - فرود زنان جوان مبتلا به عارضه پای صاف
فهیمه نقی نژاد
80
تاثیر 12 هفته تمرین قدرتی و منتخب بر متغیرهای منتخب بیومکانیک و عملکرد عضلات اندام تحتانی در سقوط فرود تک پای مردان ورزشکار نیمه حرفه ای متعاقب یک وهله خستگی موضعی تا حد واماندگی
81
تاثیر 12 هفته تمرین قدرتی و منتخب بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی و عملکرد عضلات اندام تحتانی در سقوط فرود تک پای مردان ورزشکار نیمه حرفه ای متعاقب یک وهله خستگی موضعی تا حد واماندگی
محمدعلی سلیمان فلاح
82
مقایسه متغیرهای منتخب همودینامیکی خون و ساختار شریان کاروتید زنان و مردان غیرورزشکارو بازیکنان نخبه والیبال و بسکتبال با روش تصویربرداری فراصوت
سیما محمدآملی
83
مقایسه متغیرهای منتخب بیومکانیکی و عملکرد عضلات اندام تحتانی حین پرش – فرود تک و جفت پای والیبالیست‌های 20 تا 30 سال با تاکید بر تیپ بدنی
مسلم ویسی
84
اعتبار و پایایی سنجی دستگاه محقق ساخته چابک افزا
مسعود قائمی بایگی
85
مقایسه تغییرات مکانیزم های کنترلی فیدفورواردی و فیدبکی شروع و پایان راه رفتن با تأکید بر عملکرد بیومکانیکی و فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی فوتبالیست‌های حرفه ای سالم و مبتلا به اسیب بی ثباتی مزمن مچ پا
سیدخلیل موسوی
86
تاثیر یک دوره تمرین شش هفته ای رفلکسولوژی کف دست و پا بر قدرت انگشتان دست و تعادل مردان سالمند
هادی ادیب تنها
87
کارآزمایی بالینی هشت هفته تمرین هوازی و هوازی- مقاومتی بر متغیرهای منتخب همورئولوژیکی، همودینامیکی و بیومکانیکی عملکرد عضله قلب مردان میانسال مبتلا به بیماری قلبی
ابوالقاسم رزاقی
88
کارآزمایی بالینی تمرین موسسه بازآموزی پاسچر بر درد، ناتوانی و متغیرهای منتخب بیومکانیکی حین راه رفتن مردان میانسال با و بدون کمردرد مزمن غیراختصاصی با تاکید بر مدل سازی
علی سلیمی
89
تاثیر هشت هفته تمرین موازی بر متغیرهای منتخب بیومکانیک عروق، بیومکانیک خون، عملکرد قلب و هماتولوژیک شریان فمورال دوطرفه زنان میانسال متعاقب پیوند عروق کرونر
الهام بابایی گلشن ابادی
90
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر متغیرهای منتخب بیومکانیک عروق، بیومکانیک خون، عملکرد قلب و هماتولوژیک شریان فمورال دوطرفه زنان میانسال متعاقب پیوند عروق کرونر
مریم سنجری
91
تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته ای توانبخشی قلبی بر متغیرهای منتخب همودینامیکی و بیومکانیک عملکرد قلب بیماران مرد دچار سکته قلبی، بایپس عروق کرونری و آنژیوپلاستی عروق کرونری
محدثه جعفری راجعونی
92
مقایسه متغیرهای منتخب همودینامیکی و بیومکانیک عملکرد قلب زنان و مردان میانسال پس از اعمال یک دوره تمرین توانبخشی قلب
ایدا دشتی
93
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر متغیرای منتخب بیومکانیکی عروق، بیومکانیک خون، عملکرد قلب و هماتولوژیک شریان فمورال راست و چپ در مردان میانسال متعاقب پیوند عروق کرونر
سیدعلی قائم مقامی
94
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر متغیرهای بیومکانیک خون، هماتولوژیک، عملکرد قلب و بیومکانی شریان فمورال دوطرفه مردان 40 تا 65 سال، متعاقب آنژیوپلاستی عروق کرونر
عاطفه مهرافرازی
95
تاثیر هشت هفته تمرین موازی بر متغیرهای منتخب بیومکانیک خون، هماتوژیک، عملکرد قلب و بیومکانیک عروق کاروتید دوطرفه مردان 40-60 سال متعاقب پیوند عروق کرونر
زهرا هادیزاده عنبران
96
تاثیر یک دو.ره تمرین توانبخشی قلب بر متغیرهای منتخب همورئولوژیکی، همودینامیکی و بیومکانیک عملکرد قلب مردان میانسال مبتلا به انفاکتوس قلبی
محدثه یاور
97
تاثیر خستگی عمومی ناشی از آزمون ورزشی فزاینده و ریکاوری فعال و غیرفعال متعاقب با آن بر پایداری، تغییرپذیری و انرژی مصرفی حین راه رفتن مردان فوتبالیست.
محمدرضا مهکی
98
مقایسه بیومکانیک اندام تحتانی حین اجرای انواع تمرین لانج
فهیمه خوشمرام
99
پیش بینی میزان اثربخشی روش های درمانی مبتنی بر تمرین بر متغیرهای منتخب کینماتیکی و کینتیکی بیماران مبتلا به فلج بل-با استفاده از مدل سازی اسکلتی عضلانی و آنالیز اجزاء محدود
منصوره ضیایی
100
مقایسه متغیرهای منتخب بیومکانیکی دو شیوه اجرای ددلیفت استاندارد و سومو در ورزشکاران مرد حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای با رویکرد مدل‌سازی
عباس چیت ساززاده
101
تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرین هشت هفته‌ای مقاومتی با دستگاه فلای‌ویل‌ و رایج بر عملکرد عضلات سطحی چهارسر ران، همسترینگ و سرینی حین انواع پرش مردان جوان فوتبالیست نخبه، متعاقب یک فعالیت بدنی شدید
ماندانا بیژنی فر
102
اثر میکروگرانشی شبیه سازی شده بر امواج مغز و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی حین راه رفتن مردان جوان ورزشکار و غیرورزشکار
میلاد شنی
103
تاثیر یک جلسه ماساژ سوئدی، تسهیل عصبی عضلانی حس عمقی و ترکیبی بر سرعت، توان انفجاری و چابکی بازیکنان زن جوان نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای راگبی، در چهار بازه زمانی، قبل و بعد از یک وهله خستگی وامانده‌ساز
مونا عمارلو
104
مقایسه‌ی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ناحیه ثبات مرکزی و امواج مغزی مردان جوان ورزشکار و غیرورزشکار در شرایط اعمال‌گرانش و میکروگرانشی با تاکید بر ارزیابی هوش فضایی
سما باباعلی
105
اثر یک وهله فعالیت بدنی شدید بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ناحیه ثبات مرکزی و امواج مغزی مردان جوان ورزشکار در شرایط اعمال گرانش و میکروگرانشی با تاکید بر ارزیابی هوش فضایی
حورا صرامی
106
مقایسه نیروی عضلات دومفصله و سینرژیست حین حرکت در دو محیط شبیه‌سازی
مجتبی خوش باطن
107
مقایسه‌ی متغیرهای فرکانسی و زمانی نیروی عکس‌العمل زمین مرتبط با آسیب‌های اندام تحتانی طی مرحله‌ی استقرار دویدن در زنان فعال جوان با استفاده از کفش ناپایدار و معمولی
هما منصوری
108
مقایسه نیروهای عکس‌العمل‌زمین و عملکرد عضلات منتخب اندام تحتانی حین فرود تک و جفت پای والیبالیست‌های مرد نخبه
محمد قربانی
109
تاثیر آنی تحریک ریتمیک شنوایی با تمپو و میزان های مختلف بر متغیرهای فضایی-زمانی، تقارن، هماهنگی و تغییرپذیری هنگام راه رفتن به سمت جلو و عقب در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
ساسان نادری
110
مقایسه عملکرد عضلات ناحیه ثبات مرکزی در حداکثر انقباضات ایزومتریک ارادی مردان فعال وغیر فعال 20 تا 30 سال
سما باباعلی
111
ارتباط عملکرد شکمی ونیروهای عکس العمل زمین در مرحله استقرار در راه رفتن مردان 20 تا 30 سال سالم
حورا صرامی
دروس ترم جاری
816 - نورومکانیک حرکت انسان - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
828 - روش پژوهش پیشرفته در بیومکانیک ورزشی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
817 - تحلیل سه بعدی حرکات انسان - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
837 - سمینار - روز: دوشنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
730 - بیومکانیک راه رفتن - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
513 - ارگونومی در ورزش وفعالیت بدنی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
725 - روش پژوهش دربیومکانیک ورزشی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
710 - سمینار دربیومکانیک ورزشی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00