ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر نجف آقایی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
2
دکتر سعید ارشم
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
3
دکتر حسین اکبری یزدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
4
دکتر علیرضا الهی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
5
دکتر صادق امانی شلمزاری
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
6
دکتر عـباس بهـرام
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
7
دکتر شهاب پروین پور
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
8
دکتر محمدحسن پیمان فر
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
9
دکتر رضا حبیبی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
10
آقای هادی حبیبی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
11
دکتر ملیحه حدادنژاد
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
12
دکتر ندا خالدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
13
دکتر مهدی خالقی تازجی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
14
دکتر محمـدرضا دهخـدا
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
15
دکتر حمید رجبی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
16
خانم شبنم رضوان نوبهار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
17
آقای علی شاه حسینی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
18
دکتر سیدصدرالدین شجاع الدین
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
19
پروفسور حیدر صـادقی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
20
دکتر علی عباسی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
21
دکتر فریبا عسکریان
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
22
خانم گلناز فائزی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
23
دکتر فرهاد قدیری
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
24
دکتر علی کاظمی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
25
دکتر امیر لطافت کار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
26
دکتر چالاک مجیدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
27
دکتر پژمان معتمدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
28
خانم مریم السادات هاشمی تکلیمی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
29
دکتر رسول یاعلی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی