ورود به پنل کاربری

دکتری 97

 | تاریخ ارسال: 1397/9/28 | 
گروه آموزشی رشته تحصیلی شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مربیگری ورزشی (تربیت بدنی) تربیت بدنی - آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 914561905 حسین مهرابیان
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس 924725902 احسان خدمتگزار
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس 934725903 علی اصغر زارع زاده مهریزی
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس 934725904 اعظم عبداله پور
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس 934725905 ریحانه محمدخانی
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس 934725906 حمید ملکشاهی نیا
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی - عصبی عضلانی 944044901 اذر حبیبی نژاد
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی - عصبی عضلانی 944044902 سیدمحمد سیدی بیدگلی
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی - عصبی عضلانی 944044903 صابر نیازی ممرابادی
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی - عصبی عضلانی 964044901 عارف باسره
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی - عصبی عضلانی 964044902 مرجان شیدایی اردستانی
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی - عصبی عضلانی 964044903 ابوالفضل کلانتری
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی - عصبی عضلانی 964044904 حسن مهرعلیان
رفتارحرکتی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی 954435901 هانیه علیزاده خانقاه
رفتارحرکتی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی 954435902 زهرا ملک ابادی زاده
رفتارحرکتی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی 954435903 سعید آهار
رفتارحرکتی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی 954435904 سنا سلطانی
رفتارحرکتی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی 974435901 حمیدرضا سجادی
رفتارحرکتی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی 974435902 مهدی ضامنی مطلق
رفتارحرکتی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی 974435903 یونس مصدق
رفتارحرکتی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی 974435904 سیدکاظم موسوی
رفتارحرکتی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی 976116904 زهرا گلزاری
رفتارحرکتی رفتارحرکتی گرایش یادگیری حرکتی 961000901 سارا افتاده
رفتارحرکتی رفتارحرکتی گرایش یادگیری حرکتی 961000903 مرضیه انتظاری
رفتارحرکتی رفتارحرکتی گرایش یادگیری حرکتی 961000912 بهزاد محمدی اورنگی
رفتارحرکتی رفتارحرکتی گرایش یادگیری حرکتی 961000920 مهران فقیه سلیمانی
رفتارحرکتی رفتارحرکتی گرایش یادگیری حرکتی 961000922 فایزه محمدی سنجانی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 944046901 سیدعلی امامی هاشمی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 944046902 نورالله جاودانه
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 944046903 مهلا رمضانی اوزینه
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 974046901 زهره خسروکیانی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 974046902 هادی عباس زاده قناتی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 974046904 محمدرضا هاتفی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 974046905 بهرام شیخی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 974046910 امید کاظمی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 974079901 گلاره الموتی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 974079903 فلورا فروردین
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 974079904 نیلوفر فریور
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 974079905 عین اله سکینه پور
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 914551901 مهدی بقاییان
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 914552903 مهدی منصوری
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 954551901 پیمان اقایی عطاابادی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 954551902 سیما محمداملی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 954551903 مصطفی ولدبیگی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 954551904 سیاوش شیروانی پور
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 964551901 عباس چیت ساززاده
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 964551902 علی سلیمی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 964551903 محمدامین محمدیان
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 964551904 حسین تاجدینی کاکاوندی
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 974551901 فهیمه خوشمرام
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 974551902 ساسان نادری
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 974551903 حمیدرضا ناصرپور
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 974551904 زاهد منتشلو
بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی - بیو مکانیک ورزشی 976118902 منصوره ضیایی
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی 924721905 امین شرری
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی 924721906 ایرج عیوضی
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی 934721901 علی ضیایی
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی 934721903 سعید مخلصی
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی 934721904 رضا خورشیدی
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی 971000919 زهرا عسگری گندمانی
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی 971000922 پرستو قدسی
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی 971000925 حکیمه متفکری
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی 971000935 عطیه یوسفی شبستری
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی 974729901 ازاد اهنگران
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی 974729902 محمد براتی کاریزنو
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 944042901 مریم طاهری کیا
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 944042902 سلیمان عبدالهی
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 944042903 احمد کاظمی پور
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 944042904 عبدالرضا عبودی
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 964042901 طاها جلالی
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 964042902 حمید رودباری
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 964042903 فرهاد فتحی
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 964042905 نسیم کشمیری
مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 964042906 لیلا حیدری

دفعات مشاهده: 2553 بار   |   دفعات چاپ: 286 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر