ورود به پنل کاربری
دکتر حسین اکبری یزدی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

حسین اکبری یزدی؛ دکترای تخصصی مدیریت ورزشی

سمت اجرایی: معاون آموزشی دانشکده تربیت بدنی  و علوم ورزشی

مرتبه علمی: استادیار گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
تلفن تماس: 02122228001
پست الکترونیکی: akbarihossein@yahoo.com
سوابق آموزشی:
دکترای تخصصی مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران
عنوان رساله: گسترش عملکرد کیفیت (QFD) در لیگ حرفه ای فوتبال ایران/ نمره 20
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران
عنوان پایان نامه: ارزیابی تعالی سازمانی (EFQM) در دانشکده های تربیت بدنی شهر تهران/ نمره 19/50
کارشناسی: مهندسی مواد- متالورژی صنعتی از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات : 
کسب رتبه اول در آزمون ورودی دکترای تخصصی دانشگاه تهران/ 1387
کسب رتبه اول در آزمون ورودی کارشناسی ارشد در گرایش مدیریت ورزشی/ 1384
دانشجوی پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران/ 1388