ورود به پنل کاربری
دکتر سعید ارشم
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

سعید ارشمعضو هیئت علمی گروه رفتار حرکتی
 

گرایش و علاقه: کنترل حرکتی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران
عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین ساختار و عملکرد حرکتی اندام تحتانی پسران 10 و 11 ساله
دکترای تخصصی، دانشگاه تهران
عنوان رساله: اثر تمرین بر تغییرات الگوی هماهنگی اندام در یک تکلیف تعادلی
(آزمون فرضیه درجات آزادی برنشتاین)

ایمیل دانشگاهی: saeedarsham@khu.ac.ir