ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
نجف آقایی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
2
سعید ارشم
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
3
فرشته افتخاری
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
4
حسین اکبری یزدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
5
علیرضا الهی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
6
صادق امانی شلمزاری
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
7
عـباس بهـرام
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
8
شهاب پروین پور
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
9
رضا حبیبی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
10
رضا حبیبی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
11
ملیحه حداد نژاد
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
12
ندا خالدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
13
مهدی خالقی تازجی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
14
محمـدرضا دهخـدا
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
15
حمید رجبی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
16
شبنم رضوان نوبهار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
17
علی شاه حسینی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
18
سیدصدرالدین شجاع الدین
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
19
ندا شهرزاد
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
20
حیدر صـادقی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
21
علی عباسی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
22
گلناز فائزی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
23
فرهاد قدیری
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
24
علی کاظمی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
25
امیر لطافت کار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
26
پژمان معتمدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
27
رغد معمار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
28
مریم السادات هاشمی تکلیمی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
29
رسول یاعلی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی