مدیر گروه بیومکانیک وآسیب شناسی ورزشی مدیر گروه بیومکانیک وآسیب شناسی ورزشی