مدیر گروه بیومکانیک وآسیب شناسی ورزشی مدیر گروه بیومکانیک وآسیب شناسی ورزشی

دکترامیر لطافت کار

مرتبه علمی : استادیار

رزومه