دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی ندا شهرزاد نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی فرشته افتخاری نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی حیدر صادقی نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی حسین اکبری یزدی نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی محمدرضا دهخدا نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی شهاب پروین پور نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی سعید ارشم نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی نجف آقایی نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی عباس بهرام نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی مهدی خالقی نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی ندا خالدی نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی سیدصدرالدین شجاع الدین نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی ملیحه حدادنژاد نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی هادی حبیبی نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی شبنم رضوان نوبهار نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی حمید رجبی نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی فرهاد قدیری نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی گلناز فائزی نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی رسول یاعلی نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
کنترل حرکتی 6 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی امیر لطافت کار نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص -
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3